ترجمه کارت نظام مهندسی با تایید سازمان نظام پزشکی و نظام مهندسی (اخذ استعلام)  و ارائه مدرک تحصیلی مرتبط قابل تأیید است.

پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، پروانه تأسیس داروخانه و کارت نظام پزشکی افرادی که در خارج از کشور فارغ‌التحصیل شده‌اند و فاقد دانشنامه‌های صادره از وزارت بهداشت می‌باشند با ارائه گواهی از اداره کل امور بین‌الملل وزارت بهداشت قابل ترجمه و تأیید است.

ترجمه رسمی کارت نظام پزشکی