ترجمه غیر رسمی مشهد ، ترجمه تخصصی و غیر تخصصی مشهد

ترجمه غیر رسمی ، تخصصی و غیر تخصصی

ترجمه غیر رسمی مشهد

علاوه بر ترجمه رسمی ، این مجموعه خدمات ترجمه غیر رسمی را نیز ارائه میدهد.

از جمله این موارد میتوان به ترجمه مقالات ISI ، ترجمه کتاب ، ترجمه مکاتبات اداری و بازرگانی ، ترجمه وبسایت ، ترجمه صونی و تصویری ، ترجمه زیرنویس ،

ترجمه آنلاین ، ترجمه پژوهش ها ، ترجمه تحقیق ها ، ترجمه کاتالاگوگ ها ، ترجمه بروشور ها ، ترجمه مشخصات فنی دستگاه ها و … اشاره نمود.